XI. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

Zakres:

  1. Minimalizacja wytwarzania odpadów (m. in. produkcja bezodpadowa lub niskoodpadowa),
  2. Bezpieczne metody postępowania z odpadami przewidzianymi do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwiania,
  3. Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu,
  4. Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu energetycznego.

Więcej na: Krajowe Inteligentne Specjalizacje