XII. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Zakres:

  1. Poprawa jakości wody do celów konsumpcyjnych i gospodarczych,
  2. Zwiększenie zasobów wód od celów konsumpcyjnych i gospodarczych,
  3. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
  4. Oczyszczanie ścieków,
  5. Odzysk wody i innych surowców ze ścieków,
  6. Wykorzystanie i odzysk energii w gospodarce wodno-ściekowej.

Więcej na: Krajowe Inteligentne Specjalizacje