RPO WP 2014-2020 Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.2
Cel szczegółowy: Wzrost znaczenia działalności B+R w przedsiębiorstwach.
Termin składania: październik – listopad 2015 r.
Podmioty uprawnione:

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Podlaskie