RPO WP 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach -ekoinnowacje

OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.3
Cel szczegółowy: Zapewnienie dostępu do kapitału na działalność inwestycyjną i innowacyjną przedsiębiorstw na rzecz wzrostu ich konkurencyjności.
Termin składania: grudzień – styczeń 2016 r.
Podmioty uprawnione:

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Podlaskie