RPO WSL 2014-2020 Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

OŚ PRIORYTETOWA 7. REGIONALNY RYNEK PRACY

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.3

Termin składania: 02.11- 31.12.2015 r.

Cele szczegółowe: Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 27 mln. PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Śląskie