RPO WZP 2014-2020 Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.3

Termin składania: czerwiec 2015
Typy przedsięwzięć:
inwestycje polegające na tworzeniu lub rozwijaniu infrastruktury badawczo-rozwojowej w jednostkach naukowych, w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu określonych jako inteligentne specjalizacje, z wyłączeniem kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury. Realizowane projekty nie będą powielać istniejących zasobów, ale uzupełniać istniejącą infrastrukturę naukowo-badawczą, która będzie wykorzystywana do realizacji projektów badawczych. Wyłączone ze wsparcia będą inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół wyższych.
Podmioty uprawnione:
uczelnie wyższe, jednostki naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe.

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie