RPO WW 2014-2020 Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT AKO

OŚ PRIORYTETOWA 6. RYNEK PRACY

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8iii

Termin składania: IV kwartał 2015 r.,

Cele szczegółowe:  wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą.

Typy projektów:  

Podmioty uprawnione: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 4 616 800 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Wielkopolskie