RPO WW 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

OŚ PRIORYTETOWA 6. RYNEK PRACY

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8iii

Termin składania: 02.11-16.11.2015 r.

Cele szczegółowe:  Wzrost liczby nowo powstałych, trwałych przedsiębiorstw

Typy projektów:

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmującą:
– diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
– szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 49 086 667 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Wielkopolskie