RPO WW 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT

OŚ PRIORYRETOWA 3. ENERGIA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4e

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: Zwiększone wykorzystanie transportu

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:


Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 50 000 000 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Wielkopolskie