RPO WW 2014-2020 Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4e

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: Zwiększone wykorzystanie transportu

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 139 300 000 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Wielkopolskie