RPO WW 2014-2020 Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4c

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: Zwiększenie efektywności energetycznej sektorów publicznego i mieszkaniowego

Typy projektów: Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych mu organów i jednostek organizacyjnych

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 79 600 000 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Wielkopolskie