RPO WW 2014-2020 Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3c

Termin składania: 16-30.11.2015 r.

Cele szczegółowe:  Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej.

Typy projektów:

Wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Podmioty uprawnione:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 615/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 398 000 000 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Wielkopolskie