RPO WW 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b

Termin składania: 22.09-06.10.2015 r.

Cele szczegółowe:  Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie przekładające się na większe umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki prowadzące do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Wielkopolskie