RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.4

Termin składania: 07-30.09.2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 35 mln. PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Świętokrzyskiego