RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.4

Termin składania: nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: brak

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Małopolskie