RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.3

Termin składania: nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: brak

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Małopolskie