RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna

OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.1

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły  ponadgimnazjalne, w tym zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych).

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 8 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Małopolskie