RPO WM 2014-2020 Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

OŚ PRIORYTETOWA 3. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

PRIORYTET INWESTYCYJNY: 3c

 

Termin składania: III kwartał 2016

Cele szczegółowe: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Typy projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R):
(i) rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług w skali regionu;
(ii) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
(iv) wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.
Zakłada się umożliwienie wdrożenia wyników prac B+R w szczególności jako kontynuację pomyślnie zakończonej fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach Działania 1.2.

Przewiduje się realizację działań dotyczących nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą m.in. z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców, co w konsekwencji zapewni uzyskanie trwałych efektów gospodarczych i środowiskowych.

Podmioty uprawnione: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne; porozumienia / konsorcja beneficjentów), podmiot, który wdraża instrumenty finansowe

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 57,2 mln PLN

Więcej na: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

 

Data ostatniej aktualizacji: 8. lutego 2016