RPO WM 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, TYP: Projekty B+R

OŚ PRIORYTETOWA 1. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

PRIORYTET INWESTYCYJNY: 1b

 

Termin składania: ogłoszenie o konkursie: marzec 2016 r.

Cele szczegółowe: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Typy projektów: Projekty badawczo-rozwojowe, w szczególności:
(i) wsparcie fazy badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji; wsparcie obejmuje cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową;
(ii) rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa;

(iii) zakup infrastruktury badawczej przedsiębiorcy, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R;

(iv) uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego) oraz realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii.

Podmioty uprawnione: mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 127,2 mln PLN

Dodatkowe uwagi: prowadzone prace badawcze muszą być na wyższym poziomie zaawansowania niż badania podstawowe

Więcej na: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Data ostatniej aktualizacji: 8. lutego 2016