RPO WM 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, TYP: Tworzenie lub rozwój zaplecza B+R

OŚ PRIORYTETOWA 1. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

PRIORYTET INWESTYCYJNY: 1b

 

Termin składania: III kwartał 2016 r.

Cele szczegółowe: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Typy projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, rozumiane jako: inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług; stworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Warunkiem wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwa jest przedstawienie planów dotyczących prac B+R.

Podmioty uprawnione: przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne, Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym w partnerstwie z instytucjami otoczenia biznesu bądź jednostkami naukowymi

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 84,8 mln PLN

Dodatkowe uwagi: Zmianie może ulec lista podmiotów uprawniona do wnioskowania.

Więcej na: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Data ostatniej aktualizacji: 8. lutego 2016