RPO WM 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, TYP: Bony na innowacje

OŚ PRIORYTETOWA 1. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

PRIORYTET INWESTYCYJNY: 1b

 

Termin składania: czerwiec 2016 r.

Cele szczegółowe: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Typy projektów: Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

Podmioty uprawnione: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 21,3 mln PLN

Dodatkowe uwagi: Nabór będzie przeprowadzony w trybie otwartym, przy czym nabór zostanie podzielony na trwające około miesiąca rundy. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie w serwisie RPO WM z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.

Więcej na: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Data ostatniej aktualizacji: 8. lutego 2016