RPO WŁ 2014-2020 Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

OŚ PRIORYTETOWA II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: inwestycje związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione: MŚP

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 12 000 000 EUR

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Łódzkie