RPO WŁ 2014-2020 Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne

OŚ PRIORYTETOWA II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Termin składania: II/III kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: realizowane będą 20 przedsięwzięcia prowadzące do kompleksowego przygotowania terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze.

Typy projektów: Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów

Podmioty uprawnione:  jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 12 000 000 EUR

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Łódzkie