RPO WŁ 2014-2020 Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

OŚ PRIORYTETOWA I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: realizacja projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Takie przedsięwzięcia mogą być realizowane przez wnioskodawcę samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi czy w konsorcjum przemysłowym.

Typy projektów:

Przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:  6 000 000 EUR

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Łódzkie