RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI I REGIONU

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółówe: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 15 mln EUR