RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI I REGIONU

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: wzrost nakładów przedsiębiorstw na badania i innowacje

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 6 mln EUR