RPO WiM 2014-2020 Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

OŚ PRIORYTETOWA 1. INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b

Termin składania: Możliwości ogłoszenia naboru zostaną zweryfikowane po wyborze Instytucji Pośredniczącej w IV kwartale 2015 roku.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: Brak informacji

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Warmińsko – Mazurskie