RPO WiM 2014-2020 Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

OŚ PRIORYTETOWA 4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4a

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 209,8 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Warmińsko – Mazurskie