RPO WD 2014-2020 Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

OŚ PRIORYTETOWA 1. PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Termin składania: od 30.11.2015 oraz 7.01.16

Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

– MSP

– LGD

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne jst;  IOB.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 19 156 670 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Dolnośląskie