RPO WD 2014-2020 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

OŚ PRIORYTETOWA 1. PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Termin składania:  od 30 listopada 2015

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Typy przedsięwzięć:

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Usługi dla przedsiębiorstw. Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB.

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 130 703 787 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Dolnośląskie