RPO WD 2014-2020 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY

Termin składania: od 15.02.2016

Cel szczegółówy: Tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy

Typy przedsięwzięć:

– doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

– przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

– wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe;

– przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Podmioty uprawnione:

– fundacje;  

– organizacje pracodawców;  

– osoby prowadzące działalność gospodarczą;  

– przedsiębiorcy;  

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne jst;  samorządy gospodarcze i zawodowe;  stowarzyszenia i organizacje społeczne;  

– szkoły lub placówki oświatowe;  uczelnie wyższe;

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 55 000 000 PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Dolnośląskie