RPO 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

OŚ PRIORYTETOWA 1. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cel szczegółowy: Ograniczony spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 200 mln PLN (dla naboru prowadzonego w oparciu o rozporządzenie dot. regionalnej pomocy inwestycyjnej);
82 852 000 PLN (dla naboru prowadzonego w oparciu o rozporządzenie dot. pomocy de minimis)

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Podkarpackie