RPO 2014-2020 Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości

OŚ PRIORYTETOWA 1. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP

Typy projektów:

Podmioty uprawnione: jednostka samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:  50 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Podkarpackie