RPO WL 2014-2020 Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA I INNOWACJE
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.5

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 40 mln. PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Lubuskie