RPO WL 2014-2020 Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA I INNOWACJE
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.2

Cele szczegółowe: Lepsze warunki dla rozwoju MŚP.

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Osi Priorytetowej.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 24 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Lubuskie