RPO WP 2014-2020 Działanie 1.4 Promowanie przedsiębiorczości oraz podniesienie aktywności inwestycyjnej województwa – tereny inwestycyjne

OŚ PRIORYTETOWA 1. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.4
Cele szczegółowe:

Termin składania: sierpień – grudzień 2015 r.
Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Podlaskie