RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownifield- ZIT

OŚ PRIORYTETOWA 3. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.1

Termin składania: 26.10.2015- 26.01.2016 r.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 77,2mln. PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Śląskie