RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

OŚ PRIORYTETOWA 4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1

Termin składania: 25.10- 30.12.2015 r.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 65 mln. PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Śląskie