RPO WL 2014-2020 Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii

OŚ PRIORYTETOWA 3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.1

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: Zwiększony udział produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

O środki mogą ubiegać się również jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 mln. PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Lubuskie