RPO WP 2014-2020 Priorytet 8iii Nowe mikroprzedsiębiorstwa
OŚ PRIORYTETOWA 5. ZATRUDNIENIE
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8iii
Cel szczegółowy: Zwiększona trwałość nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw.
Termin składania: nie przewiduje się naboru w 2015 r.
Podmioty uprawnione: Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, IOB, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.
Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Pomorskie