RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA WIEDZY

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.2

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 3,3 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Małopolskie