RPO WP 2014-2020 Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – zaprojektuj i wybuduj

OŚ PRIORYTETOWA 5. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.1
Cel szczegółowy: Rozwój lokalnej (rozproszonej) produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Termin składania: listopad  2015 r.
Podmioty uprawnione:

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Podlaskie