RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

OŚ PRIORYTETOWA 4. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3
Termin składania: IV kwartał 2015 r.
Typy projektów mogących starać się o dofinansowanie:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 94,6 mln. PLN
Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Śląskie