RPO WL 2014-2020 Działanie 1.1 Badania i innowacje

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA I INNOWACJE
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.1

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: Zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw.

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 40 mln PLN

Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Lubuskie