RPO WP 2014-2020 Priorytet 3b Aktywność eksportowa
OŚ PRIORYTETOWA 2. PRZEDSIĘBIORSTWA
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b
Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.
Termin składania: I kwartał 2016 r.
Podmioty uprawnione: IOB, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej).
Dodatkowe uwagi: Projekt realizujący przedsięwzięcie strategiczne określone w ramach RPS w zakresie rozwoju gospodarczego, dotyczące stworzenia kompleksowej oferty dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne.
Więcej na: Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Pomorskie