RPO WK-P 2014-2020 Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE

Termin składania: IV kwartał 2015 r.

Cele szczegółowe: wzrost przedsiębiorczości

Typy projektów:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 15,4 mln EUR