PO IR Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Cel Programu: Udzielenie wsparcia mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

Ogłoszenie konkursu: wrzesień 2015 r.

Termin naboru:  od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Typ przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 50 mln PLN

Poziom gotowości technologii przed i po rozpoczęciu projektu (TRL): Brak informacji

Dodatkowe uwagi:  Brak szczegółowych  informacji na temat tego poddziałania.

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.3