PO IR Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Działanie  4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, w ramach IV osi priorytetowej „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Cel Programu: Zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

Ogłoszenie konkursu: wrzesień 2015 r.

Termin naboru: od 21 października do 19 listopada 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 200 mln PLN

Dodatkowe uwagi: Zakres tematyczny konkursu zostanie szczegółowo określony po dokonaniu wyboru strategicznych programów badawczych,  wskazujących obszary i tematy badawcze, w ramach których prowadzone prace B+R stanowić będą odpowiedź na zdefiniowany przez przedsiębiorcę problem technologiczny.

Poziom gotowości technologii przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu (TRL): 4/8

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 4.1.4