PO IR Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Działania 3.2 „Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R”, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Cel Programu: Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

Ogłoszenie konkursu: lipiec 2015 r.

Termin naboru: od 31 sierpnia do 28 października 2015 r.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 500 mln PLN

Poziom gotowości technologii przed i po rozpoczęciu projektu(TRL): Brak informacji

Dodatkowe uwagi:  Brak szczegółowych  informacji na temat tego poddziałania.

Więcej na: Program Operacyjny inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1