PO IR Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Cel Programu: Zwiększenie dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnym specjalizacjami świadczonym przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

Termin naboru:  od 18 stycznia do 18 marca 2016 r.

Typy przedsięwzięć:

Dozwolone formy współpracy:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 31,3 mln PLN

Poziom gotowości technologii przed i po rozpoczęciu projektu(TRL): Brak informacji

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.1